شرایط فروش لیزینگی مخصوص شرکت های دانش بنیان

میزان تسهیلات: 70% مبلغ قرارداد یا پیش فاکتور
آورده خریدار: 30% مبلغ قرارداد یا پیش فاکتور معتبر
نرخ سود ثابت: ۹% در سال
دوره تنفس خریدار: بین ۳ تا ۶ ماه
دوره بازپرداخت: حداکثر ۳۰ ماه