• مگزین چیدمان محصولات
  • اتوماسیون بسته بندی بدون دخالت اپراتور
  • کاهش نیروی انسانی از 4 نفر به 2 نفر
  • قابلیت طراحی به نسبت هر نوع محصول
  • قابلیت ارتباط پذیری با هر نوع ربات و مدل های مختلف دستگاه تزریق پلاستیک
* ابعاد و شرایط محصول استاندارد ویرا صنعت می باشد. با توجه به صنایع مختلف قابلیت طراحی و شخصی سازی دارد.