باردار کننده لیبل (دامی)

گریپر

تجهیزات پنوماتیک ربات

مگزین لیبل

استاتیک ژنراتور

* ابعاد و شرایط محصول استاندارد ویرا صنعت می باشد. با توجه به صنایع مختلف قابلیت طراحی و شخصی سازی دارد.