گریپر

گریپر

برند:
دسته:
شناسه:
انواع گریپر های ربات های قطعه بردار و قطعه گذار
به صورت ثابت و یا قابل تنظیم و تغییر