ربات پنوماتیک

ربات پنوماتیک

برند:
دسته: ربات پنوماتیک
شناسه:
بیشترین وزن قابل برداشت

۲ کیلو گرم

سیکل کاری

۵ ثانیه